PATRONS-IN-CHIEF

Prof.(Dr.) P. K. Kapur

PATRON

Prof.(Dr.) Jagdish Prasad

Prof.(Dr.) D. K. Ghosh

Prof.(Dr.) Anirudh Pradhan

CONFERENCE CHAIRS

Prof. (Dr.) Sanjeev Kumar

Dr. BR Ambedkar University, Agra

Prof. (Dr.) Deepak Kumar

AIIT, AUUP, Noida, India

CONVENERS

Dr. Munesh C. Trivedi

NIT Agartala, Tripura

Dr. Anju Sharma

BM, Jaipur

Dr. Kalpna Sharma

MUJ, Jaipur

Dr. Umesh Sharma

GLAU, Mathura